به روز رسانی

بیانیه چشم انداز

ماموریت:

موسسه خیریه عترت فاطمی ، سازمانی است غیر دولتی و غیر انتفاعی با هدف ارائه خدمات مادی و معنوی به سادات در چارچوب اصول اسلامی و انسانی با استفاده از کلیه ظرفیتها.

آرمان:

ما در موسسه خیریه عترت فاطمی برآنیم تا در جهت تعالی مادی و معنوی سادات در سطح بین الملل بکوشیم.

ارزشهای اصلی:

  • پایبندی به ارزشهای اسلامی و انسانی
  • حفظ کرامت انسانی
  • شفافیت و قانون مداری
  • صداقت، تعهد و مسئولیت پذیری
  • تلاش بی وقفه در جهت انجام مسئولیت اجتماعی
  • قابل دسترس بودن، سرعت و سهولت
  • مورد اعتماد بودن

بیانیه چشم انداز:

موسسه خیریه عترت فاطمی ، سازمانی است غیر دولتی و غیر انتفاعی با هدف ارائه خدمات مادی و معنوی به سادات در چارچوب اصول اسلامی و انسانی با استفاده از کلیه ظرفیتها. ما برآنیم تا با پایبندی به ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی در جهت انجام مسئولیت اجتماعی خود و رسیدن به آرمان بلند موسسه که همانا تعالی مادی و معنوی سادات در سطح بین الملل است، به طور بی وقفه کوشا باشیم.

سرعت عمل و سهولت انجام امور به همراه صداقت و تعهد افراد مجموعه ما را در ارتقای سطح اعتماد عمومی در میان نیکوکاران یاری خواهد کرد و شفافیت عملکرد و قانون مداری مهمترین ارزش پیشنهادی موسسه به خیرین و حامیان خواهد بود.