خیرین نیک اندیش می توانند با مراجعه حضوری در محل موسسه ، نسبت به پرداخت وجوه حمایتی خود اقدام نمایند.

نشانی موسسه: تهران-نوبنیاد- خیابان شهید لنگری- خیابان صنایع - پلاک 43