پرداخت کارت به کارت

شماره حسابها و کارتهای موسسه جهت واریز وجوهات مربوطه به قرار زیر است:

 

الف ) واحد ضحی (حمایت از ایتام): 

  • حامی گرامی وجوه ماهیانه برای فرزند تحت پوشش خود را می توانید به کارت شماره 6037991199504212 واریز فرمایید.

  • خیر نیک اندیش وجوه مربوط به کمکهای موردی خود را به فرزندان سادات می توانید به کارت شماره 6037991899501641 واریز فرمایید.

ب ) سایر واحدها :

  • خیر نیک اندیش وجوه مربوط به کمکهای موردی خود را می توانید به کارت شماره 6037991899511459 واریز فرمایید.

  • خیر نیک اندیش وجوه مربوط به کمکهای موردی خود را جهت انجام امور درمانی سادات می توانید به کارت شماره 6037991899539682 واریز فرمایید.

  • خیر نیک اندیش وجوه مربوط به کمکهای موردی خود را جهت تهیه جهیزیه فرزندان سادات می توانید به حساب شماره 0107923526009 واریز فرمایید.

  • خیر نیک اندیش صدقات خود را می توانید به کارت شماره 6037991199539523 واریز فرمایید.

  • خیر نیک اندیش وجوه مربوط به کمکهای عمومی خود را می توانید به کارت شماره 6037991899661882 واریز فرمایید.