کمکهای نقدی

کمکهای نقدی شما والا همتان به سه روش زیر قابل دریافت است:

  • پرداخت حضوری در موسسه
  • پرداخت از طریق ک