کمک به موسسه

شما نیکوکار گرامی می توانید کمکهای نقدی و غیر نقدی خود را از طریق موسسه به دست فرزندان و خانواده های سادات نیازمند برسانید.